Resultaten voor bezwaar

 
bezwaar
A-stad.
Sorry, we merken dat je antwerpen.be niet zal kunnen gebruiken zoals wij het bedoeld hebben. Dit komt omdat je een verouderde versie van je internetbrowser gebruikt. Je kan dit verhelpen door een recente versie van je browser te installeren. Om verder te gaan, dient u JavaScript te activeren.
Bezwaar Gemeente Zonnebeke.
Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke. Het bezwaar moet gemotiveerd zijn en het moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Niet akkoord met je heffing? Vlaamse Milieumaatschappij.
als de VMM binnen de zes maanden of negen maanden bij een ambtshalve aanslag na het indienen van het bezwaar nog geen beslissing nam, kan je ofwel rechtstreeks naar de rechtbank stappen ofwel verder wachten op de beslissing van de VMM.
Bezwaarschrift stedelijke belastingen Stad Gent.
Er bestaat geen wettelijke verplichting tot betaling van de betwiste belasting tot zolang het geschil niet is beslecht. De Stad zal ook geen bijkomende kosten maken. Indien uw bezwaar echter als ongegrond wordt beschouwd wordt de betwiste aanslag vermeerderd met de eventueel daarop betrekking hebbende nalatigheidsintresten en kosten conform de vigerende wetgeving.
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens Gegevensbeschermingsautoriteit.
Ook in dit geval, kan u altijd kosteloos" bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Daarbij hoort ook het recht om bezwaar te maken tegen profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing, wat bijna altijd het geval is.
Parkeerboete Bezwaar Woluwe Saint Pierre.
Het bezwaar moet ingediend worden, op straffe van verval, binnen een termijn van 3 maanden te tellen vanaf de datum van de opstelling van het parkeerbiljet. Bezwaarformulier betreffende een parkeerretributie PDF. Bij gebreke van dit volledig ingevuld en ondertekend formulier, is het bezwaar onontvankelijk.
Bezwaar tegen de definitieve berekening van uw toeslag.
Wij moeten op tijd een beslissing nemen over uw bezwaar. Meestal ontvangt u de beslissing binnen 12 weken na de datum van de beschikking waartegen u bezwaar hebt gemaakt. Als wij langer de tijd nodig hebben, kunnen wij deze termijn verlengen met 6 weken.
Bezwaar aantekenen of in beroep gaan Vlaamse sociale bescherming. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Heb je bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming een bezwaar ingediend over je zorgbudget en ben je het niets eens met de beslissing over dat bezwaar? Of wil je in beroep gaan tegen een beslissing over je zorgbudget voor ouderen met een zorgnood?

Contacteer ons